چگونه تحلیل‌ها را در سازمان یکپارچه کنیم؟

هوش تجاری در سازمان کارایی بازده عملیاتی و فرصت های استفاده نشده را آشکار میکند. هوش تجاری مجموعه ای از فناوری ها و فرآیند هایی است که به افراد در تمام سطوح سازمان، اجازه دسترسی و تحلیل داده و در…

اطلاعات بیشتر