چرا باید از راهکارهای یکپارچه برای مدیریت کسب‌و‌کار خرده‌فروشی استفاده کنیم؟

کسب و کار توسعه یافته خرده فروشی که از سیستم های جزیره ای استفاده میکنند با مسائل گوناگونی مواجه هستند و ممکن است این مسائل به اندازه ای جدی باشند که  رشد سازمان رابگیرند. فرآیند های نامناسب و غیر یکپارچه،…

اطلاعات بیشتر

سیستم اطلاعات منابع انسانی (HRIS)

مدیریت منابع انسانی از طریق برنامه ریزی کارآمد و اثربخش میتواند حجم و ترکیب نیروی انسانی مورد نیاز برای آینده را فراهم ساخته و یا توانایی های نیروهای موجود را ارتقا بخشد. از این رو برای تداوم موجودیت سازمان و…

اطلاعات بیشتر

برنامه‌ریزی منابع سازمانی

در بازار های رقابت جهانی ، سازمان های به یافتن راه حل های کسب و کاری بهتر با ساختار های انعطاف پذیر و قابل اطمینان تر نیاز دارند. بسیاری از زیر ساختار های سازمانی و تشکیلاتی توسط سیستم های اطلاعاتی…

اطلاعات بیشتر