مدیریت خدمات کسب و کار

مدیریت خدمات کسب و کار اصطلاح نسبتا جدیدی در مدیریت فناوری اطلاعات است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. شرکت های بسیاری این نام را بکار گرفته و از آن در بازاریابی محصولات و خدمات خود استفاده میکنند. مدیران میانی نیز با انبوهی از شرکت ها و محصولاتی مواجه اند که جملگی ادعای ارائه مدیریت خدمات کسب و کار را دارند.
هدف از ارائه این مقاله آموزشی، تعریف مدیریت خدمات کسب و کار فواید و ضرورت به کارگیری آن و اینکه این اصطلاح از کجا آمده و چرا آشنایی با آن مورد نیاز است چه نوع واحد های IT آن مفید است و چه طور میتوانیم این موضوع را شروع کنیم.
نخست اینکه BSM یک مجصول یا تکنولوژی نیست. شما نمیتوانید BSMرا مانند کالایی بسته بندی شده خریداری کنید. با این حال شرکتی ممکن است با اطمینان اعلام کند:
مدیریت خدمات کسب و کار نرم افزاری است برای پیوند پویای خدمات فناوری اطلاعات و عناصر زیر ساختیITکه آن خدمات را پشتیبانی میکند
اگرچه این تعریف در تناقض با اهداف یکی از اصلی ترین بوجودآوردگان مدیریت خدمات کسب و کار است که آن را یک طرز فکر و نه یک محصول میداند بااین حال این تعاریف نتوانسته است مانع گذشت عرضه کننده گان BSM به عنوان یک محصول شود. و یا خللی در ورود شرکتهای تحلیل گر در این زمینه وارد کند.
در حقیقت طبق یکی از تعاریف قابل اطمینان که مدیران IT نیز آن را تایید میکنند مدیریت خدمات کسب و کار عبارت است از درک شاخص های مورد استفاده کاربران کسب و کار برای تصمیم گیری اگر IT بتواند ارتباط این شاخص ها و خدمات وابسته به کسب و کار را با  عناصر زیرساختی فناوری اطلاعات فراهم مینماید از این دیدگاه : مدیریت خدمات کسب و کار به هیچ عنوان یک نرم افزار نیست بلکه شاخص های و عنصر نظارت است.