تحلیل‌های پیشرفته کسب‌و‌کار

طی دهه ی گذشته هوشمندی کسب و کار به یکی از ارکان کلیدی برای بدست آوردن شناخت دقیق از شرایط فعلی سازمان و تصمیم گیری موثر و کارامد بر مبنای آن تبدیل شده است. هوشمندی کسب و کار داده های جاری سازمان در پایگاه های داده را به عنوان ورودی دریافت کرده و گزارش های تحلیلی دقیق و معتبری را به شکل تصویری در اختیار مدیران ارشد سازمان ها قرار میدهد تا بر مبنای آن به تصمیم گیری و اصلاح مسیر حرکت سازمان بپردازد.
در همین دوره رویکرد سازمان ها از گزارش کارآمد بر اساس داده های گذشته به تدریج به سمت تحلیل های آینده نگر و پیش بینی روند بازار و رقبا متمایل شده است. در حقیقت تلاش سازمان ها بر این نکته متمرکز است که مبنای داده های گذشته بتوانند روند تغییرات آینده را پیش بینی و عکس العمل مناسبی را در برابر آن برنامه ریزی کنند.
تحلیل های پیشرفته به مجموعه ای از فناوری ها ، الگوریتم ها و مدل های ریاضی پیشرفته برای شناسایی و یادگیری الگوها و روند های کسب و کار گفته میشود که با هدف کسب بینش و پیشبینی عملکرد کسب و کار در آینده انجام میشوند.تحلیل های پیشرفته به ما کمک میکند تا مدل های دقیق تری از عوامل موثر بر کسب و کار را تهیه کرده و تصمیم گیری دقیقتری بر اساس شرایط بازار داشته باشیم.