سازمانتان را فرآیند محور کنید

پاچیو سیستم تحولات سریع محیطی تمرکز بر مشتری مداری افزایش پیچیدگی های تصمیم گیری در سازمان ها کاربرد روز افزون فناوری افزایش رقابت در صنایع و نیاز به چابکی در انجام عملیات و تصمیمات از ویژگی های ثابت کسب و کار های کنونی است. در این شرایط توجه به خروجی مشخص از فعالیت های سازمانی از اولیوت های هر کسب و کار است که تحقق ان نیاز به وجود یک رویکرد فرآیندی دارد.
رویکرد فرآیندی در کسب و کار یک بینش نوین است که ساختار وظیفه گرا کسب و کارها را به فرآیند گرا و سازمان های عمودی را به سازمان های افقی تبدیل میکند. در فرآیند محوری خروجی و نتیجه کار و فرآیند های آن مهمتر از اجزای تشکیل دهنده ی آن است. امروزه کسب و کار ها نیاز دارند تا به جای تمرکز بر وظایف عملکردی به شکل جداگانه فرآیند انجام کار را به شکل منظم و دقیق رصد کنند. این کار موجب کاهش دوباره کاری ها و فعالیت های اضافه و بهبود چابکی عملیات و فرآیند کسب و کار ها میشود. از طرفی با امکان مرور و بازنگری فرایند ها ضمن و پس از اجرای آنها در اجرای فرآیند ها و فعالیت ها انعطاف ایجاد میشود. در سازمان ها فرایند محور سطح رضایت کارکنان به دلیل اینکه به جای انجام بخش کوچکی از کار یک فرآیند کامل را انجام میدهند،بالاتر است. در واقع آنان احساس میکنند یک کار مشخص را به پایان رسانده اند.
فرآیند مجموعه ای از فعالیت های مرتبط است که در هر مرحله با مصرف یک یا چند منبع ورودی ها را به خروجی تبدیل میکند. این خروجی ها به عنوان ورودی های سایر فرآیندها در نظر گرفته میشوند تا در نهایت به نتیجه نهایی یا یک هدف مشخص دست یابد. فرآیند را میتوان یک زنجیره به هم پیوسته در نظر گرفت که هر قطعه از این زنجیره ارزشی را به قطعه ی بعدی اضافه میکند و در نهایت به یک خروجی ارزش آفرین خواهد رسید. فرآیند های کاری و ارتباط آنها با بهبود تعاملات بین کارکردی حدود بیست سال پیش توسط مایکل پورتر ارائه شده است. او با ارائه رویکرد زنجیره ارزش تصویر ارتباطات داخلی و بیرونی سازمان را از عرضه کننده تا مشتری ارائه کرده است.
هر کسب و کاری شامل تعدادی واحد وظیفه ای مانند مالی و حسابداری فروش انبار و اداری و… است. فرآیند های کسب و کار موجب میشود یک رویه خاص داخل سازمان که ممکن است مشارکت دو یا چند واحد وظیفه ای انجام شود مانند قطعات یک زنجیره یک پارچه به متصل میشوند و خروجی مشخص و ارزشمندی را بر اساس نتیجه به مورد نظر به دست آورندو نمونه ای از این فرآیند های کسب و کار را میتوان در قرآیند مدیریت تامین کالا در شرکت های بازرگانی، مدیریت عرضه کالا به مشتریان،مدیریت جذب تا توسعه ی شغلی در سازمان ها و … مشاهده کرد.