مقایسه‌ی مفاهیم کنترل هزینه و تقلیل هزینه

تعاریف گوناگونی برای کنترل هزینه وجود دارد ولی به زبان ساده میتوان گفت، شناسایی و کاهش هزینه های کسب و کار برای افزایش سود آوری و با فرآیند بودجه ریزی آغاز میشود ، در ادامه مدیران و صاحبان کسب و…

اطلاعات بیشتر