چگونه تحلیل‌ها را در سازمان یکپارچه کنیم؟

هوش تجاری در سازمان کارایی بازده عملیاتی و فرصت های استفاده نشده را آشکار میکند. هوش تجاری مجموعه ای از فناوری ها و فرآیند هایی است که به افراد در تمام سطوح سازمان، اجازه دسترسی و تحلیل داده و در نهایت تصمیم گیرهای دقیق را میدهد.
بدون افرادی که بتوانند اطلاعات را تفسیر کنند و به کار گیرند هوش تحاری مفید نخواهد بود. به این دلیل هوش تجاری کمتر وابسته به فناوری و بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و پذیرفته شدن به عنوان یک دارایی مهم است. هدف هوش تجاری تسهیل تصمیم گیری و تصمیم سازی بر اساس واقعیت های سازمانی است.
با رقابتی شدن اقتصاد کسب و کار، موضوع معنا بخشیدن به داده های سازمانی و تسهیل فرآیند تصمیم سازی، مورد توجه کارشناسان فناوری اطلاعات و متخصص علم مدیریت قرار گرفته است.هوش تجاری یا هوش رقابتی تنها زمانی میتواند ارزش آفرین باشد که توسط افراد به درستی به کار گرفته شود. در چند سال اخیر در کشور ما پیاده سازی سیستم های هوشمند رواج یافته است اما مشکلی که در پیاده سازی موفق و ادامه ی این پروژه ها دیده میشود نبود ادبیات مشترک بین افراد و نیز عدم استفاده از متدلوژی مناسب در پیاده سازی است.
بسیاری از گفتگوها در مورد داده ها و تحلیل آنها با تمرکز بر فناوری آغاز میشود. در اختیار داشتن ابزار های مناسب اهمیت زیادی دارد اما بیشتر مدیران اهمیت افراد و مولفه های سازمانی مورد نیاز برای ایجاد یک عملگر تحلیلی موفق نادیده میگرند. این رویکرد فرسودگی را به همراه خواهد داشت.در این صورت بینش های مورد نیاز برای پیش برد سازمان به جلو یا الهام بخشیدن به اقدامات برای تحقق اهداف بر آورده نمیکنند.این در حالی است که سرمایه گذاری های انجام شده در این زمینه بالاست.با توجه به بر آورد شرکت های تحلیل بین المللی سرمایه گذاری تجاری جهانی در زمینه تجزیه و تحلیل تا سال2020 از مرز 200میلیارد دلار خواهد گذشت.
عملکرد قدرتمند، موفق و پایدار تجزیه و تحلیل فراتر از فناوری یا حضور چند نفر ذر یک سازمان است.دادها و تجزیه و تحلیل آنها ضربان نبض یک سازمان است و در تمام تصمیم گیری های کلیدی در زمینه فروش،بازایابی،زنجیزه تامین،تجربه مشتری وسایر فعالیت های اصلی اثر گذار است.