راهکارهای جامع هوشمندی کسب و کار

رویکرد سازمان ها به سمت بهره گیری از هوشمندی کسب و کار گرایش پدا کرده است. هوشمندی کسب و کار، کاربرد تجاری داده کاوی شامل تجزیه و تحلیل داده های آماری وضیعت های کسب و کار سازمان و جنبه های کاربردی مربوط به کسب و کار میپردازد در حالی که داده کاوی به جنبه فنی تحلیل و ارزیابی اشاره دارد.

راهکارهای جامع هوشمندی کسب و کار پاچیو سیستم

مجموعه مهارت ها،کاربرد ها،فناوری ها و عملکردهایی برای ذخیره، بازیابی، تجزیه و تحلیل داده، اطلاعات و دانش سازمان و محیط کسب و کار در جهت کمک به فرآیند تصمیم رقابتی سازمان است. این مهارت ها، فناوری ها و عملکردها شامل مراکز داده سازمانی و فراسازمانی، نرم افزار های کاربردی، مدل های کسب و کار و الگوهایی است که به سازمان کمک میکند تا داده ها و اطلاعات پراکنده و به هم ریخته موجود در سازمان را بع اطلاعات کارگشا برای تصمیم سازی در سطوح مختلف سازمان تبدیل کند.به این صورت،هوشمندی کسب و کار، امکان استخراج الگو های کاربردی و رفتاری ار داده ای موجود در مراکز داده را فراهم میکند.از جمله کاربرد های سیستم های مبتنی بر هوشمندی کسب و کار را میتوان استخراج و تحلیل داده ها از منابع متعدد نظیر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، مدیریت ارتباط با مشتری، چرخه اتوماسیون اداری و اطلاعات بازار کسب و کار به منظور شناسایی الگوها و تشخیص مسائل عنوان نمود.

 

  اهداف اصلی هوش کسب و کار

تشخیص نیاز های ضروری و حساس سازمان
تشخیص سیگنال های محیط کسب و کار
جمع آوری و بهینه سازی داده و اطلاعاتی که از منابع بیرونی وارد میشوند
استفاده بهینه از اطلاعات و دانش پرسنل سازمان
دسته بندی و تحلیل حجم عظیمی از داده ها
اصلاح و بهینه سازی ابزار های سیستم های اطلاعاتی و محاسباتی