راهکارهای جامع هوشمندی کسب و کار

رویکرد سازمان ها به سمت بهره گیری از هوشمندی کسب و کار گرایش پدا کرده است. هوشمندی کسب و کار، کاربرد تجاری داده کاوی شامل تجزیه و تحلیل داده های آماری وضیعت های کسب و کار سازمان و جنبه های…

اطلاعات بیشتر

راهکار جامع مدیریت زنجیره تولید(SCM)

برآورده شدن انتظارات مشتری با یک زنجیره تامین پاسخگو   یک شبکه عرضه بهنگام، سراسری و آنلاین را با فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین(SCM)اجراکنید، از برنامه ریزی تقاضا تا مدیریت موجودی است. راهکار اتوماسیون پاچیو سیستم، یکپارچه با سایر راهکارهای آن،…

اطلاعات بیشتر