نرم افزار داشبورد مدیریتی

اصلی ترین مشکل یک نهاد یا سازمان نبود اطلاعات دقیق و به موقع میباشد. با وجود این حقیقت، مدیران محموعه برای تصمیم گیری تحت فشار هستند و اساسا محبور به یک تصمیم گیری حدسی منجبر به ریسک میشوند.

این ریسک ها گاها سبب از دست دادن یکسری از سودها و منافع کسب و کار میشود.

فضای هوشمندی کسب و کار داشبورد مدیریت امکان مدیریت داده ها و دستیابی به داده ها و تحلیل آن کمترین زمان و هزینه میشود.

داشبورد در کسب و کار شما شبیه داشبور اتوموبیل شما عمل خواهد کرد.

میزان کیلومتر طی شده ، دما آب رادیاتور ،بنزین باقی مانده در باک و…. مجموعه اطلاعاتی است که داشبورد نصب شده در اتوموبیل آن را ارائه خواهد.

همه ی این اطاعات با وجود حیاتی و لازم بودن تنها به صورت یک هشدار عمل خواهد کرد.

مزایای داشبورد مدیریت :

تعریف شاخص های کلیدی عملکرد سازمان

نظارت بر عمکرد ها نهاد ها و سازمان ها

کمک به تصمیمی سریع و منطقی تر

نشادن دادن وضیعت کل آن سازمان در یک نگاه

دسترسی به اطلاعات چند منبعی