رایانش ابری (Cloud System)

رایانش ابری مدل رایانه ای بر اساس شبکه های کامپیوتری مانند Internet است که سرمشق جدیدی برای تحویل ، استفاده و عرضه خدمات رایانشی با کمک از شبکه ارائه میدهد.

Cloud System از مجموع دو کلمه System(سیستم)وCloud(ابر)ساخته شده است.

ابر در ایجا به معنا شبکه یا شبکه بزرگ مانندInternet است که کاربر عمومی از اطلاعات و رخداد پشت صحنه آن اطلاع کاملی ندارد.

Cloud System راه حل هایی برای ارائه خدمات IT به روش هایی مانند صنایع همگانی (آب،برق،تلفن و…) ارائه میدهد.

در نمودار بالا شبکه های ابری نیز از شکل ابر برای نشان دادن شبکه اینترنت استفاده میشود.

دلیل شباهت اینترنت به ابر این است که مانند ابر جزیییات فنی مهندسی خود از دید کاربران مخفی نگه میدارد ولایه ای به نام انتزاع را بین این جزئیات فنی و کاربران به وحود می آورد.

رایانش یا پردازش ترجمه کلمه Computing است که در بعضی متن ها به جای راینش از حساب و پردازش استفاده میشود.

نرم افزار های کاربردی و داده ها روی کامپیوتر های مرکزی ذخیره سازی میشوند و بر اساس نیاز در اختیار کاربران قرار میگیرد.

جزئیات مانند دفعات قبل پنهان می ماند و کاربران نیازی به آشنایی یا کنترل در مورد تکنولوژی زیر ساخت آن ندارند.

کاربران رایانش ابری میتوانند از هزینه های سرمایه ای برای خرید سخت افزار ها نرم افزار ها اجتناب کنند چون که آنها به میزان استفاده خود از منابع موجود رایانش ابری به عرضه کنندگان مبلغی پرداخت خواهند کرد و هزنیه اولیه برای جمع آوری و خرید تجهیزات به آن ها محتمل نمیشود.

یکی دیگر از مزایا این شیوه در بحث اقتصاد رایانش ابری اشتراک زمانی در ارائه منابعی رایانشی مانند؛موانع ورود کمتر به بازار،هزینه و زیر ساخت اشتراکی،سربار مدیریتی کمتر و دسترسی با کمترین زمان به حجم وسیع از برنامه های کاربردی.