درباره مدیران پردازش

شرکت مدیران پردازش

ارائه دهنده راهکار جامع نرم افزاری مدیریت منابع سازمانی (ERP)

ارائه دهنده راهکار جامع نرم افزاری مدیریت فرایندهای تجاری (BPM)

ارائه دهنده راهکار جامع نرم افزاری مدیریت حمل و نقل (TM)

ارائه دهنده راهکار جامع نرم افزاری مدیریت روابط با مشتری (CRM)

ارائه دهنده راهکار جامع نرم افزاری مدیریت چرخه تولید کالا (PLM)

ارائه دهنده راهکار جامع نرم افزاری  مدیریت زنجیره تأمین (SCM)

ارائه دهنده راهکار جامع نرم افزاری  مدیریت روابط با تأمین‌کنندگان (SRM)

ارائه دهنده راهکار جامع نرم افزاری  بهینه‌سازی و برنامه‌ریزی پیشرفته (APO)

ارائه دهنده راهکار جامع نرم افزاری  هوشمندی تجاری (BI)

ارائه دهنده راهکار جامع نرم افزاری  زیرساخت‌های تبادل (XI/PI)

ارائه دهنده راهکار جامع نرم افزاری سیستم‌های مدیریت منابع انسانی (HRMS)

ارائه دهنده راهکار جامع نرم افزاری  مدیریت مشوق‌ها و پاداش‌ها (ICM)

ارائه دهنده راهکار جامع نرم افزاری  مدیریت استراتژی‌ها (SEM)

ارائه دهنده راهکار جامع نرم افزاری  آموزش و مدیریت رویدادها (TEM)

ارائه دهنده راهکار جامع نرم افزاری  صنعتی برای خرده‌فروشان (ISR)

ارائه دهنده راهکار جامع نرم افزاری  صنعتی برای بخش خدمات عمومی (IS PSCD)

ارائه دهنده راهکار جامع نرم افزاری  صنعتی برای نفت و گاز (IS Oil & Gas)

ارائه دهنده راهکار جامع نرم افزاری  صنعتی برای ارتباطات دور (IST)